computer-repair-london

उत्पादन समय

श्रेणी (दिनहरू) S≤1㎡ १㎡ ३㎡ ५㎡ १०㎡ ३०㎡ ५०㎡ १००㎡ ३००㎡<S
२ तहहरू 4 7 7 8 8 9 10 12 RFQ
४ तहहरू 5 8 8 9 9 10 11 13
६ तहहरू 6 9 9 10 10 11 12 14
८ तहहरू 7 10 10 11 11 12 13 15
१० तहहरू 8 11 11 12 12 13 14 16
१२ तहहरू 9 12 12 13 13 14 15 17
≧१४ तहहरू RFQ